Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας Ιστοσελίδας

H εταιρεία με την επωνυμία YACHTING PROTECTION LTD, με έδρα το Καπανδρίτι, 31ο χλμ εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας, (εφεξής: «Εταιρεία») είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται και αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη συλλογή, επεξεργασία, χρήση, ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά ως υποψήφιοι ή ενεργοί πελάτες, επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, εργαζόμενοι ή προμηθευτές.

Βασικοί Ορισμοί από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, που θα χρειαστούν για την κατανόηση της παρούσας πολιτικής, όπως οι παρακάτω:

Προσωπικά Δεδομένα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου

 

Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους

 

 

Εάν θέλετε να διαβάσετε περισσότερους ορισμούς, καθώς και το σύνολο του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1529570717319&uri=CELEX:32016R0679

 

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα;

Η Εταιρεία δύναται να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

1. Διαχείριση Πελατών (προσφορές, παραγγελίες, διαχείριση πληρωμών, διαχείριση έργου)

2. Διαχείριση Εργαζομένων (μισθοδοσία, αναρρωτικές άδειες, αξιολογήσεις, βεβαιώσεις αποδοχών)

3. Διαχείριση Προμηθευτών (ζήτηση προσφορών, παραγγελίες και καταχωρήσεις)

4. Διαχείριση Συστήματος Ποιότητας (εκπαιδεύσεις, ερωτηματολόγια προσωπικού)

5. Διαδικασία ανεύρεσης και επιλογής τεχνικού και μη προσωπικού

6. Διαχείριση Εταιρικών ταξιδιών και παροχών (π.χ. ομαδικού ασφαλιστηρίου)

7. Λήψη υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους ως άνω σκοπούς λαμβάνει χώρα με σεβασμό προς τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016, ήτοι τη νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, τον περιορισμό του σκοπού της επεξεργασίας, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων, την ακρίβεια αυτών, τον  περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα και, τέλος, της λογοδοσίας. Η Εταιρία θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται είτε στην εκτέλεση σύμβασης, είτε στην εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, είτε στη συγκατάθεσή σας, είτε στο έννομο συμφέρον αυτής.

Ο ιστότοπός μας

Ο ιστότοπος https://www.yachtingprotection.gr αποτελεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας. Όταν πλοηγήστε στην ιστοσελίδα μας δύναται να λάβουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται σε αυτήν, ήτοι ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, φαξ, εταιρεία εργασίας, όνομα υπευθύνου επεξεργασίας, δραστηριότητα και οποιοδήποτε ελεύθερο κείμενο συμπληρώσετε.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Η Εταιρεία προκειμένου να εξυπηρετήσει τους σκοπούς λειτουργίας της, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω, προβαίνει σε πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων και συγκεκριμένα:

-       Βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, email, ημ. γέννησης κ.λπ.

-       Μοναδικά αναγνωριστικά: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, ΑΜΑ, δίπλωμα ADR εργαζομένων μεταφορικών εταιρειών, κ.λπ.

-       Δεδομένα υγείας: βεβαιώσεις ασθένειας για λήψη αναρρωτικών αδειών, κ.λπ.

-       Οικονομικά Δεδομένα: αρ. λογαριασμού, ΙΒΑΝ κ.λπ.

-       Επαγγελματικά δεδομένα: δεδομένα εκπαίδευσης, εργασιακή εμπειρία, δεδομένα αξιολόγησης συνέντευξης, βεβαίωση παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων,  κ.λπ.

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Αποκλειστικά το απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Επιπλέον, πρόσβαση μπορεί να έχουν και οι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείας, οι οποίες μας προσφέρουν υπηρεσίες ΙΤ, λογιστικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και πάροχοι ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Τρίτα μέρη που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. δημόσιες αρχές, διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, εποπτικές αρχές κλπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των πελατών μας έννομες ενέργειες.

Να σημειωθεί ότι όλες οι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες έχουμε φροντίσει να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.

Η περίοδος διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρία μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας για πέντε χρόνια μετά τη λήξη της τελευταίας συμβατικής μας σχέσης και για τη χρονική περίοδο που επιβάλλεται  από την κείμενη φορολογική, εργατική και ειδική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και προστασίας καταναλωτή, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιεί, τα καταστρέφει ή τα παραδίδει σε εσάς. Για τον προσδιορισμό του χρόνου διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη τη φύση των δεδομένων σας, το σκοπό επεξεργασίας τους, την ασφάλεια τους κτλ. Επιπλέον, η Εταιρεία αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους, ή όσα διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια της συγκατάθεσής σας, μέχρι να την άρετε, ή μέχρι να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους από εμάς την οποία βασίζουμε στο έννομο συμφέρον μας.

Η Ασφάλεια των δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε ότι έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Να σημειωθεί ότι και το προσωπικό και οι συνεργάτες μας έχουν δεσμευθεί με την Εταιρεία με τις αντίστοιχες ρήτρες εμπιστευτικότητας,

Τα μέτρα, που λαμβάνουμε, επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων

Η Εταιρία προστατεύει και διασφαλίζει τα δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση). Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με αίτηση στην κάτωθι διεύθυνση: accounts@yachtingprotection.gr.

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του. Αν χρειαστούμε παράταση δύο (2) μηνών για την απάντηση στο αίτημά σας, λόγω της πολυπλοκότητας αυτού ή λόγου του μεγάλου αριθμού των αιτημάτων θα σας ενημερώσουμε αιτιολογημένα το συντομότερο δυνατό.

Εάν δεν έχετε απάντηση στο αίτημά σας έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: contact@dpa.gr).

 

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός Ελλάδος/ Κατάρτιση προφίλ

Δύναται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συγκεκριμένους αποδέκτες, ήτοι εργοδηγούς, ναυπηγεία, εργολάβους/ πελάτες, δημόσιους οργανισμούς, λαμβάνοντας πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και εγγυήσεις και εξαιρετικά εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) βάσει αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, τυποποιημένων συμβάσεων και εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας. Δεν κάνουμε κανενός είδους αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

H Εταιρεία θα ενημερώνει την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies. • ΠληροφορίεςΤο κατάλαβα